TECHNIK ADMINISTRACJI

Jest to zawód z dużą przyszłością. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji
jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:

 • gromadzeniem dokumentacji oraz informacji, w tym o charakterze statystycznym i ekonomicznym
 • wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych
 • sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych
 • prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej
 • prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników
 • prowadzeniem korespondencji, redagowaniem pism urzędowych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń techniki i łączności biurowej.

Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

Możliwości zatrudnienia:

 • administracja rządowa
 • administracje specjalne
 • jednostki samorządu terytorialnego, tj. urzędy marszałkowskie, urzędy powiatowe, miejskie, gminne
 • jednostki organizacyjne gminy
 • samorządy zawodowe i gospodarcze
 • przedsiębiorstwa
 • organy organizacji społecznych
 • zakłady usługowe nie wymagające innych specjalistycznych kwalifikacji
 • własna działalność

Nauka w szkole trwa 2 lata i kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

pobierz podanie