OPIEKUN MEDYCZNY

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia
 • wykonywania zabiegów higienicznych
 • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
 • asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
 • użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych

Opiekun medyczny zna zadania i zasady funkcjonowania placówek opieki stacjonarnej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i domów pomocy społecznej.

Do jego zadań należy doskonalenie umiejętności komunikowania się, sprawowania opieki oraz motywowania chorych i niesamodzielnych do aktywności życiowej.

Perspektywy zawodowe

 • Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze
 • Oddziały szpitalne
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Środowiskowe Domy Pomocy
 • Niepubliczne Zespoły Opieki Zdrowotnej
 • Fundacje i Stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych  i niepełnosprawnych
 • Indywidualna opieka w domu pacjenta
 • Własna działalność

Nauka w szkole trwa 1,5 roku i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 

pobierz podanie